Algemene voorwaarden

1 TOEPASSELIJKHEID
1.    In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
'Koper'
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met All-4movers in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
'Cosument koper'
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt.
'Producten'
het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.
 
2.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van all-4movers, alsmede op alle met all-4movers aangegane overeenkomsten.

2. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
1.    Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.    Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
3.    Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.
4.    Koper en All-4movers komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van All-4movers gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
5.    Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

3. PRIJZEN
1.    Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
2.    Leveringskosten worden duidelijk aan de koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.
Alle prijzen zijn vrijblijvend en exclusief btw. Zij worden slechts bindend in zoverre zij door de verkoper uitdrukkelijk werden bevstigd.

4. BETALING
1.    Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:
o    Overschrijving
o    Kredietkaart (VISA, MasterCard, American Express)
o    BanContact / mister cash
o    Rembours
All-4movers kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Website.
2.    Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van uw browser.
3.    In het geval door All-4movers een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.    Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. All-4movers is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
5.    Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk interestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.
6.    Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die All-4movers, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
7.    In geval van niet tijdige betaling is All-4movers bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. LEVERING EN LEVERINGSTIJD
1.    Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Behalve voor een Consument Koper geldt genoemde levertijd slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
2.    Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
3.    Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4.    Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
5.    Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft All-4movers het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
6.    De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is All-4movers gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de Koper van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie).

6. GEBREKEN EN KLACHTTERMIJN
1.    De koper draagt het risico voor de producten vanaf het moment van de wilsovereenstemming over de koop-verkoop (en dus van bij de aanvaarding van de bestelling door de verkoper). Het vervoer geschiedt op risico van de koper. Producten worden pas geleverd na betaling, tenzij bij betalingen onder rembours. Bestellingen/leveringen boven de € 500,- (excl. btw) worden zonder extra kosten door de verkoper geleverd in België. Bij bestellingen, beneden de € 500,- (excl. btw) worden, boven de vermelde prijs, vrachtkosten aangerekend, zijnde € 15 (excl. btw). Voor leveringen buiten België zullen de werkelijke kosten worden aangerekend aan de koper. De verzending gebeurt voor rekening en risico van de koper. De levering gebeurt altijd gelijkvloers tot voorbij de eerste deur op de begane grond (gelijkvloers betekent zelfde niveau als de straat). De eerste deur moet gemakkelijk toegankelijk zijn zonder hindernissen. Sommige volumineuze goederen worden geleverd via internationale transportvrachtwagens en dienen door de koper afgeladen te worden. Montage is niet in de prijs begrepen. De leveringstermijnen zijn enkel aangegeven als inlichting en zonder waarborg van levering op de gestelde datum. Er wordt bij bestelling aangenomen dat het verval van de leveringstermijn volstrekt de koop niet vernietigt of ontbindt ten gunste van de koper en geen boete of schadevergoeding voor verwijl bij voormeld geval kan opgelegd worden aan de verkoper. Eventuele klachten over leveringen moeten door de koper binnen de 7 dagen na levering per email ter kennisgeving worden gebracht. Alle zichtbare gebreken moeten gemeld worden binnen de 48 uren na ontvangst van de producten, alle verborgen gebreken dienen te worden gemeld onmiddellijk na de ontdekking ervan en ten laatste 14 dagen na de levering door de verkoper. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper

7. HERROEPINGSRECHT
1.    De Consument Koper kan, volgens de Belgische wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april 2010 (hierna ?W.M.P.C.?), binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen het verzakingsrecht uitoefenen. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Het verzakingsrecht is echter niet verloren als het product één keer als test wordt gebruikt of als de verpakking geopend is, voor zover het noodzakelijk was om het product uit te testen. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering of via aflevering in het depot van All-4movers na afspraak. In geval hij zijn verzakingsrecht uitoefent, is de Consument Koper verplicht het ontvangen product binnen veertien (14) werkdagen na de levering hier melding van te maken bij All-4movers. Het product dient vervolgens in de staat waarin de Consument Koper het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan All-4movers, met vermelding van zijn bankrekeningnummer.
2.    Indien de Consument Koper van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt All-4movers binnen tien (10) dagen zorg voor terugbetaling van het door de Consument Koper aan All-4movers betaalde middels een bank overschrijving op het rekeningnummer dat All-4movers van de Consument Koper hiertoe aangewezen heeft gekregen.
3.    All-4movers is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
4.    Overeenkomstig artikel 47, §4, 2° W.M.P.C. kan de Consument Koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Consument Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.
5.    Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de Koper kan het product ook worden bezorgd.
6.    
7.    De Koper, niet zijnde Consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. All-4movers is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de Koper, aan de Koper terug te zenden.
8.    
9.    Teruggestuurde goederen worden enkel onbeschadigd teruggenomen, en dit in originele verpakking, zoniet kunnen behandelingskosten worden aangerekend t.b.v. 35% van de prijs van de goederen met een minimum van € 40,-. Uitzondering op deze garantieregeling vormen de artikelen die op bestelling werden gekocht of die werden gepersonaliseerd. In beide gevallen gaat het om artikelen die speciaal op verzoek van de koper besteld of aangemaakt werden, bijgevolg is annulering of terugzending door de koper niet mogelijk.
 
8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.    Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.
2.    De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
1.    In beginsel geldt voor door All-4movers geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, All-4movers in kennis te stellen. Consument Kopers komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.
2.    Indien All-4movers om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een Koper die geen Consument Koper is dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
3.    Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
o    indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd
o    indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van All-4movers of de fabrikant zijn verricht;
o    indien de originele factuur niet kan worden voorgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
o    indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
o    indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
o    Bij garantie gevallen worden de terug te sturen goederen kosteloos afgehaald bij de koper. De koper houdt de goederen gedurende 15 werkdagen vanaf de aanvraag ter beschikking voor afhaling tussen 9.00 en 17.00 uur. Indien de goederen bij de afhaling niet ter beschikking staan wordt een vergoeding van € 30,- aangerekend.

10. OVERMACHT
1.    In geval van overmacht is All-4movers niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen. All-4movers is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
2.    Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11. PERSOONSGEGEVENS
1.    All-4movers zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacy Statement .
2.    All-4movers neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

12. BETWISTINGEN
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de verkoper
1.    Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
2.    Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van All-4movers, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gent, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Seo en webdesign Webspice
All-4 Movers © 2022